Reklama
Zobrazit porovnání (0)
Přihlásit / Registrovat

VLTAVA LABE MEDIA a.s. - speciální smluvní podmínky pro firemní inzerci na Automodul.cz

Tyto smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky firemní inzerce na inzertním portálu s nabídkou osobních, užitkových, nákladních vozů, motocyklů a ostatních dopravních prostředků www.automodul.cz (dále jen ,,Automodul.cz“), tj. inzerci právnických a fyzických osob, které inzerují na Automodul.cz v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu svého povolání.
Tyto Podmínky se nevztahují na soukromou inzerci na inzertním portálu Automodul.cz.
Inzertní portál Automodul.cz je provozován společností VLTAVA LABE MEDIA a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 01440578, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18970 (dále jen „VLM“).

Objednávka firemní inzerce

Podmínkou zadávání inzerátů v rámci a prostřednictvím Automodul.cz je zaslaní objednávky příslušnému obchodníkovi portálu Automodul.cz. Stornováním objednávky, které musí být v každém případě provedeno písemně, zůstávají nároky VLM na platbu ceny reklamy nedotčeny (tzn. VLM náleží v takovém případě odstupné ve výši 100 %). V případě nedodání podkladů či pozdního dodání podkladů objednané inzerce si VLM vyhrazuje právo na storno poplatek ve výši 100 %.

Platební podmínky

Předpokladem zadávání jednotlivých inzerátů či inzertních příplatků v rámci Automodul.cz je zaplacení částky za vybraný cenový program. Úhrada může být uskutečněna bankovním převodem nebo prostřednictvím jiné vybrané možnosti v rámci platební brány VLM. Daňový doklad je zadavateli inzerce vygenerován a zaslán okamžitě po připsání platby na účet společnosti VLM.

Uzavření smlouvy

Připsáním platby za objednaný cenový program na účet VLM je uzavřena smlouva o prodeji inzerce na serveru Automodul.cz. VLM se takovou smlouvou zavazuje poskytovat za podmínek uvedených v těchto Podmínkách inzertní služby, včetně poskytnutí prostoru pro zobrazení inzerce zadavatelem. Zadavatel se zavazuje služby, resp. předplacený prostor odebrat, a to do konce doby, na kterou byla smlouva uzavřena. Nevyčerpaná předplacená inzerce propadá a její hodnotu VLM zadavateli nevrací.

Zadávání inzerátu

Zadávání inzerátu provádí zadavatel buď vyplněním on-line formuláře přímo na Automodul.cz nebo hromadným exportem dat do systému Automodul.cz. Zadavatel je odpovědný za včasné zadání bezchybných, pravdivých a úplných dat jednotlivých inzerátů (karet vozů). VLM nenese odpovědnost za data, údaje, fotografie a obsah textů vkládaných do systému Automodul.cz zadavatelem.
Jakékoliv změny v jednotlivém inzerátu, v době po kterou byl daný inzerát zveřejněn, se považuje za editaci inzerátu, nikoliv za vložení nového inzerátu. Editace v inzerátu je bezplatná.

Realizace inzerce

Zadaný inzerát bude na Automodul.cz zveřejněn po dobu zadanou zadavatelem s možností prodloužení délky zobrazení. Pokud si zadavatel zvolí některý z tiskových příplatků, bude inzerát jedenkrát otištěn ve vybraném periodiku, a to dle možností VLM v nejbližším možném vydání. Výběr internetového nebo tiskového příplatku pro danou inzerci je možné provést pouze prostřednictvím objednávky u obchodního zástupce pro server Automodul.cz. Zadaný inzerát bude na Automodul.cz zveřejněn po dobu zadanou zadavatelem s možností prodloužení délky zobrazení. Pokud si zadavatel zvolí některý z tiskových příplatků, bude inzerát jedenkrát otištěn ve vybraném periodiku, a to dle možností VLM v nejbližším možném vydání. Výběr internetového nebo tiskového příplatku pro danou inzerci je možné provést pouze prostřednictvím objednávky u obchodního zástupce pro server Automodul.cz. VLM si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerce nebo smazat zadavatelem zadané inzeráty v případech, kdy nedojde k dodržení těchto Podmínek, nebo nejsou dodrženy Všeobecné smluvní podmínky společnosti VLM nebo nejsou dodrženy právní předpisy České republiky. VLM si dále vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerce na serveru Automodul.cz v případě, že:

Pokud VLM odmítne zveřejnění nebo smaže inzerci z výše uvedených důvodů, nemá zadavatel právo na zadání náhradního inzerátu ani na úhradu poměrné části peněz za takový inzerát.

VLM si vyhrazuje právo smazat inzeráty obsahující nepravdivé informace (zejména obsahující spekulativní cenu apod.), a to bez náhrady již uhrazené ceny za inzerci. Pokud inzerující bude opakovaně uvádět nepravdivé údaje, je VLM oprávněna ke smazání kompletní nabídky inzerce zadavatele, bez nároku zadavatele na jakoukoliv náhradu.

Aplikace Všeobecných smluvních podmínek VLM

Není-li v těchto Podmínkách pro firemní inzerci na Automodul.cz stanoveno jinak, platí Všeobecné smluvní podmínky společnosti VLM, dostupné na https://www.vlmedia.cz/podminky.

Zpracování osobních údajů

Při odeslání objednávky příslušnému obchodníkovi portálu Automodul.cz. je zadavatel požádán o poskytnutí svých osobních údajů/identifikačních údajů.
Společnost VLM zpracovává a chrání osobní údaje fyzických osob, které získala v rámci právního vztahu se zadavatelem, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679). Informace o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů zákazníka a o jeho právech vůči VLM jsou dostupné v Zásadách zpracování osobních údajů na https://www.vlmedia.cz/podminky/zasady-zpracovani-osobnich-udaju. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@vlmedia.cz.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky i veškeré smluvní vztahy vzniklé na jejich základě se řídí českých právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Společnost VLM je oprávněna tyto Podmínky a ceník inzerce kdykoliv jednostranně změnit. Změna je účinná dnem jejich zpřístupnění na internetovém portálu www.automodul.cz provozovaném VLM, pokud není VLM stanoveno pozdější datum účinnosti.
Uzavřením smlouvy zadavatel prohlašuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.
Práva a povinnosti VLM a zadavatele ze smlouvy uzavřené před nabytím účinnosti nového znění těchto Podmínek zůstávají změnou Podmínek nedotčena.
Tyto Podmínky jsou platné a účinné a od 3.12. 2018.

Automodul.cz - logo
technická podpora (pondělí - pátek: 8:00 - 16:00): podpora@automodul.cz
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2018. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.