Reklama
Zobrazit porovnání (0)
Přihlásit / Registrovat

Co je automodul.cz

Automodul.cz je inzertní portál s nabídkou osobních, užitkových, nákladních vozů, motocyklů a ostatních dopravních prostředků.

Inzerci mohou zadávat firmy i soukromé osoby.

Provozovatelem inzertního systému Automodul.cz je společnost VLTAVA LABE MEDIA a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 01440578, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18970 (dále jen “VLM“).

Společnost VLM nenese odpovědnost za data, údaje, fotografie a obsah textů vkládané do systému jinými subjekty (týká se zejména údajů na kartách vozů).

FIREMNÍ AUTOINZERCE (AUTOBAZARY A AUTOSALONY)

Pro podrobné informace o možnosti inzerce v systému Automodul.cz kontaktujte naše obchodní oddělení.

Pro firemní inzerci v systému Automodul.cz jsou závazné:

Postup aktivace firemní inzerce:

1. REGISTRACE
Pro registraci do systému Automodul.cz kontaktujte obchodní oddělení VLM na adrese obchod@automodul.cz.

2. PŘÍSTUP
Vstoupit do systému Automodul.cz pro zadávání a správu firemní inzerce můžete prostřednictvím odkazu PŘIHLÁSIT v pravé části menu stránek www.automodul.cz. Po uzavření smlouvy a nebo objednávky pro zadávání firemní inzerce bude aktivována funkce firemní inzerce s využitím manuálního nebo importního zadávání inzerce.

3. ZADÁNÍ FIREMNÍHO INZERÁTU
Po přihlášení do systému Automodul.cz volte: Přidat inzerát nebo Automatický import – a dále postupujte v logice nastaveného systému.

4. EDITACE | MAZÁNÍ INZERÁTU
Po přihlášení do systému Automodul.cz lze pomocí funkcí systému přehled inzerátů ve svém obsahu měnit, obnovovat nebo mazat.

5. EDITACE | MAZÁNÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ
Po přihlášení do systému Automodul.cz lze pomocí funkcí systému kontaktní údaje měnit, mazat a upravovat.

SOUKROMÁ AUTOINZERCE

Služba soukromé inzerce je určena pro inzerci právnických a fyzických osob, které mají zájem inzerovat na portálu Automodul.cz mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo výkonu svého povolání. Soukromá inzerce je zpoplatněna částkou 160,– Kč (včetně DPH) za jeden inzerát na dva týdny. Při delší době inzerce se cena snižuje (250,- Kč za měsíc, 400,- Kč za dva měsíce). Platit je možné převodem na účet VLM, platební kartou, hotově na terminálu SAZKA, a.s. nebo mobilním telefonem. VLM si vyhrazuje právo posoudit, zda vaše inzeráty odpovídají podmínkám soukromé inzerce a v případě porušení těchto podmínek odstranit vaše inzeráty.

Pro soukromou inzerci v systému Automodul.cz jsou závazné níže stanovené specifické Smluvní podmínky pro soukromou inzerci a Podklady pro autoinzerci.

Postup aktivace soukromé inzerce a Smluvní podmínky pro soukromou inzerci:

1. ZADÁNÍ SOUKROMÉHO INZERÁTU
Vložení inzerátu provedete odkazem "Vložit soukromý inzerát" v pravé části menu, kde poté postupujte volbou parametrů vozu v logice nastaveného systému.

2. PŘÍSTUP
Po zadání inzerátu vyplníte své kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjemní a e-mailová adresa. Vyplněním nové e-mailové adresy si vytvoříte nový účet a na zadanou e-mailovou adresu Vám přijde zpráva, kde musíte potvrdit pravost e-mailu. Do potvrzení e-mailové adresy nebude možné aktivovat zadaný automobil.

3. ZAPLACENÍ INZERÁTU
Po zadání kontaktních údajů budete vyzvání k zaplacení inzerátu. Vyberete si dobu po kterou chcete inzerát zobrazovat a k placení si můžete vybrat z několika možností způsobu úhrady. Smlouva o poskytnutí inzerce na serveru Automodul.cz je uzavřena okamžikem kdy systém detekuje zaplacení inzerátu a ověřený e-mail. Administrátor zkontroluje obsah inzerátu a v případě, že při kontrole nezjistí žádnou ze závad inzerátu uvedených níže, Váš inzerát aktivuje.

4. OBSAH INZERÁTU
Jakožto zadavatel inzerátu jste odpovědný za zadání bezchybných, pravdivých a úplných dat inzerátu.
VLM si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerce nebo inzerci smazat v případech, kdy nedojde k dodržení těchto podmínek pro soukromou inzerci, níže uvedených podmínek podkladů pro autoinzerci, Všeobecných smluvních podmínek VLM nebo nejsou dodrženy právní předpisy České republiky. VLM si dále vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerce na serveru Automodul.cz v případě, že:

 • zadavatel neuvádí v inzerátech konečnou prodejní cenu vozidla při platbě ceny za vozidlo v hotovosti nebo bankovním převodem
 • zadavatel nedodá do karty vozu odpovídající fotografie, které souvisí s inzerovanou položkou
 • zadavatel neuvádí vozidla, které má aktuálně v nabídce; inzerci všech prodaných vozidel je zadavatel povinen odstranit ze serveru Automodul.cz nejpozději do 24 hodin ode dne prodeje daného vozidla

Pokud VLM odmítne zveřejnění inzerce nebo inzerci smaže z výše uvedených důvodů, nemáte právo na zadání náhradního inzerátu ani na úhradu poměrné části peněz za takový inzerát.

5. EDITACE
Po přihlášení do systému Automodul.cz lze inzerát pomocí funkcí systému přehled inzerátů ve svém obsahu měnit a upravovat.

6. EDITACE | MAZÁNÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ
Po přihlášení do systému Automodul.cz lze pomocí funkcí systému kontaktní údaje měnit, mazat, volit rozsah jejich zobrazování u inzerátu a rušit celý účet.
Při zadání inzerátu jste požádán o poskytnutí vašich osobních údajů, resp. kontaktních údajů v rozsahu jméno, příjemní a e-mailová adresa. Společnost VLM zpracovává a chrání osobní údaje, které získala v rámci právního vztahu s vámi, jakožto zadavatelem inzerce, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679). Informace o způsobu, rozsahu a účelu zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech vůči VLM jsou dostupné v Zásadách zpracování osobních údajů na https://www.vlmedia.cz/podminky/zasady-zpracovani-osobnich-udaju. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@vlmedia.cz.

7. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
Každý zadavatel – fyzická osoba, který uzavře se společností VLM smlouvu, jejímž předmětem je soukromá inzerce na inzertní portálu Automodul.cz, má právo na mimosoudní řešení sporu, který v důsledku takové smlouvy vznikne. Předpokladem mimosoudního řešení sporu, je neúspěšná snaha o urovnání sporu přímo mezi stranami. Zadavatel je pro tyto účely oprávněn obrátit se s návrhem na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obsahujícího náležitosti uvedené v § 20n zákona č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, www.adr.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro zadavatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do půl roku ode dne, kdy zadavatel poprvé u společnosti VLM uplatnil nárok, který je předmětem sporu. Zadavatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/nonjudicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto podmínky soukromé inzerce i veškeré smluvní vztahy vzniklé na jejich základě se řídí českých právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
VLM je oprávněna tyto podmínky pro soukromou inzerci a ceník soukromé inzerce kdykoliv jednostranně změnit. Změna je účinná dnem jejich zpřístupnění na internetovém portálu www.automodul.cz provozovaném VLM, pokud není VLM stanoveno pozdější datum účinnosti. Práva a povinnosti VLM a zadavatele ze smlouvy uzavřené před nabytím účinnosti nového znění těchto Podmínek zůstávají změnou těchto podmínek nedotčena.
Uzavřením smlouvy zadavatel prohlašuje, že se seznámil s těmito podmínkami soukromé inzerce, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.
Není-li v těchto podmínkách pro soukromou inzerci na Automodul.cz stanoveno jinak, platí Všeobecné smluvní podmínky společnosti VLM, dostupné na https://www.vlmedia.cz/podminky.
Tyto podmínky pro soukromou inzerci jsou platné a účinné a od 3.12. 2018

V případě jakýchkoli problémů se obraťte na technickou podporu.

PODKLADY PRO AUTOINZERCI

1. Obecné požadavky na nabídky, inzerci, reklamu a texty

1.1 Nabídky, inzerce, reklama a texty vkládané do systému nebo předávané společnosti musí být správné po stránce formální i obsahové, aktuální a musí splňovat požadavky ohledně serióznosti a vhodnosti.
Za neseriózní a nevhodné v tomto smyslu se považují zejména:

 • inzeráty o nákupu;
 • nabídky vozů, jejichž prodej se uskutečnil před více než 5 dny;
 • poptávkové inzeráty;
 • nabídky mající lákat zákazníky;
 • nabídky na komerční pronájem vozů;
 • nabídky, které nejsou očividně míněny vážně;
 • nabídky, jejichž cílem je reklama na jiné zboží nebo službu;
 • inzeráty s očividně nesprávným uvedením ceny, např.
  • uvedení ceny bez DPH u normálně zdaňovaných vozidel;
  • uvedení ceny u vozidel, která se prodávají na trhu pouze formou financování nebo leasingu.

1.2 Předepsané parametry v administraci nabídek, inzerce a reklamy se musí vyplnit kompletně a pravdivě. Vady vozidla a jiné okolnosti, které by hodnotu předmětu koupě snížily, nesmí být zatajeny.

1.3 Uvedení servisních telefonních čísel, jejichž volba je pro volajícího přímo nebo nepřímo spojena se zvláštními poplatky, zvláště čísel s předvolbou "09xx", je nepřípustné.

1.4 Je nepřípustné, aby uváděl texty jménem třetí osoby, pokud není možno předložit písemný souhlas oprávněné osoby. Zejména se nesmí do databanky uvádět bez svolení dotyčného žádná osobní data (např. telefonní čísla, adresy, datumy narození nebo rodná čísla).

2. Obecné požadavky na obrázky

2.1 Zadávání obrazových souborů, které nezobrazují výlučně vozidlo nabízené je nepřípustné. K tomuto patří zejména obrazové soubory s integrovanými logy, textem apod. se zavazuje, že uvede do databanky toliko takové obrazové soubory, které smí neomezeně používat a které nejsou zatíženy právy třetích osob – zvláště ne autorskými právy třetích osob. Použité obrázky nesmí být klamavé a musí zobrazovat skutečný stav nabízeného vozidla. Používá-li obrázky z katalogu, pak je musí zvláštním způsobem označit a tuto skutečnost uvést.

2.2 Pokud je uvažováno o tom, že se do databanky zařadí obrazový soubor ve formě loga, pak se smí použít pouze vlastní logo (logo obchodníka). Použití jiných obrazových souborů, které se neužijí jako firemní logo podniku zveřejňujícího texty, je nepřípustné.

2.3 Jako první fotografii u vozu je povoleno používat pouze fotografie zobrazující celé vozidlo.

Automodul.cz - logo
technická podpora (pondělí - pátek: 8:00 - 16:00): podpora@automodul.cz
Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2018. Autorská práva vykonává vydavatel.
Jakékoli užití části nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. ISSN: 1805-9465.